Downloads

Deze artikelen worden vrij aangeboden als documentatie of voor gebruik in eindwerken, waar gebruikt voor derden vragen we van u wel deze site als bron te willen vermelden, regelmatig zullen er andere artikelen worden geplaatst.

Hoe downloaden?

Werkwijze: Plaats cursor op het PDF-icoontje of de gekozen titel, klik rechtermuisknop, Kies in het menu dat verschijnt 'Doel opslaan als' en selecteer een plaats/map waar op uw PC het artikel mag worden geplaatst. Direct lezen kan met linkermuisknop.

* Jongste Nieuwsbrief. *

Op verzoek volgt hier de link naar de jongst verschenen nieuwsbrief.....Nieuwsbrief40

* Terugkeer naar LevensLicht. *

Ter inzage en kennismaking: Jaargang 2022 nr. 2+3/4 Terugkeer naar LevensLicht

* De Galileocommission. *

Deze vereniging verzamelt een aantal wetenschappers die niet meteen alles wat niet in hun studieboeken werd vermeld als onmogelijk beschouwen maar die - naar het voorbeeld van Galileo - aan de hand van zich opstapelend veridiek bewijsmateriaal durven onderzoek te doen naar wat niet in materieel opzicht of met Newtoniaans en Cartesiaans denken kan worden verklaard - een wat ons betreft beloftevolle ontwikkeling! Meer tekst en uitleg op : galileocommission.html...

Samenvattend rapport. Ons onlangs door David Lorimer toegezonden.

Totaal rapport versie. Ons onlangs door David Lorimer toegezonden.

* Essay's Bigalow Contest. *

Door het Bigalow Institute werd een wedstrijd uitgeschreven voor wetenschappers die, zoals het echte wetenschap toekomt, met een open geest durven na denken over de bewijzen dat bewustzijn niet voortkomt uit de hersenen maar volgens objectief bekeken bewijs, zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek als door in de praktijk onderzochte casussen, net de materie voorafgaat.

Nederlandse Vertaling van "Voorbij de hersenen". De eerste prijs door Jeffrey Mishlove ontvangen.
Nederlandse Vertaling van "De continuïteit van Bewustzijn". De verdiende tweede prijs door Pim van Lommel ontvangen.


* Wijsheden van een andere kant. *

Geen enkele religie heeft het patent op wijsheid en de enige juiste weg, grasduinen in gezegden van andere strekkingen kan alleen maar voor Spirituele verdieping zorgen. Hierom belichten we op gezette tijdstippen telkens een andere zienswijze.....

Bhagavad Gita Wijsheden. Pareltjes over zelfkennis, handeling, toewijding.

De kleine Johannes. Boek van Frederik Van Eeden.

Goed Gezelschap. Teksten uit de Vedanta filosofie.

Inspiratie Boeddha Wijsheden. Over Boeddha en zijn leer.

Lao Tzu Gezegden. Over Lao Tsu en de Tao Te ching,

Srimad Bhagavatam. Over de Srimad Bhagavatam,Hindoe tekst uit de veda's.

Thomas evangelie. Een zeer mooi Gnostisch Evangelie.

Wolk van niet weten. Een Christelijk geinspireerde Mystieke tekst.

koans, Zen en Zenmeesters. Citaten uit de Zen traditie.

Jozef Rulof - Nederlands ziener. De materië wereld bekeken vanuit de geestelijke werelden.

Allan Kardec - Over spiritisme. Een pionierswerk maar van blijvende en degelijke waarde.

W.L. van Prehn - Nederlands zoeker. Bewustwording; Een wegwijs in het leven.

De Allegorie van de Grot. *NIEUW* Door Plato, Grieks wijsgeer 427-347 bC .


* Pareltjes voor de Ziel. *

Spirituele barometer. Interessant om regelmatig na te kijken hoe ver je Spirituele pad reikt.
Symptomen van Innerlijke rust.


* Nieuwsbrief - Markante onderwerpen. *

Op speciaal verzoek worden hier de stukjes die in eerdere nieuwsbrieven verschenen opnieuw onder de aandacht gebracht, omdat sommigen er speciaal door werden aangegrepen of omdat de inhoud gewoon te goed is om in de vergetelheid te belanden.

De Spirituele wetten. Compleet en Nederlandstalig werk over schitterende spirituele onderwerpen.

Het is slechts een rit. De Nederlandse tekst van een Engelstalig videofragment van Bill Hicks.

TedSpeak. Transcriptie van een voordracht van Sadhguru

Had_ik_maar. Artikel door Christine en Ann - Palliatief verplegenden, uittreksel uit 'Leef'.

Vragen_aan_wetenschappers. Fragment uit een niet nader genoemd bijzonder spiritueel boek.

De_God_oplossing. Nederlandse vertaling van een volledig boek van Neal Donald Walsch.

wij_zijn_vrede. Een bijzondere Zwitserse jongedame en haar spirituele visie.

Ik zal deze dag begroeten. Fragment uit een niet meer verkrijgbaar boek maar te mooi om in de vergetelheid te belanden.

Zes Grote Uitdagingen. Een studie mmv Iands over zes uitdagingen waar Nde'rs mee worden geconfronteerd.


* Wetenschappelijke artikelen. *

Artikelen ter beschikking voor studenten door Raymond Saerens.

Voordracht Aken 2013 door Raymond Saerens. .

BDE Wetenschappelijk Bewijs, Waarheid, Werkelijkheid.

BDE Wetenschappelijk kwantumfysica.

BDE Wetenschappelijk neurologie.

BDE Wetenschappelijk parapsychologie.

BDE Wetenschappelijk relativiteitstheorie.

Denkvermogen en de hersenen.

Harry Potter en de bijnadoodervaring.


* Hogeschool eindwerk. *

Een zeer mooie en uitgebreide verhandeling (85 Pagina’s) Bijzonder interessant voor wie werkzaam is in de medische sector en meer over BDE wenst te weten, kan ook zeer goed als voorbeeld dienen voor studenten die over hetzelfde onderwerp een eindwerk willen maken.
Bachelor Eindwerk Hogeschoolstudente


* Seminarie Aken 7 nov. 2015 *

Tekst ter beschikking gesteld door Paul Robbrechts.
Uitgetikte versie van deze lezing. .


* De bijna-dood-ervaring, een fysieke ervaring ? *

Tekst ter beschikking gesteld door Guy Vander Linden.
Uitgetikte versie van deze lezing. .* Artikelen uit 'LEVENSLICHT'. *

Enquete goed_kwaad. Dit onderziek van Roland Leune verscheen over meerdere exemplaren van Lichtbode en blijft actueel.

Niet te geloven, wel te begrijpen. Beschrijving van dit boeiende boek over Bde materie, verschenen in Levenslicht25 door Stan Michielsens.

Jeroen Bosch : Hemelvaart Beschrijving van het bekende schilderij dat bijna als icoon voor een Nde beschrijving kan worden aanzien.

Implicaties Als eerbetoon dit artikel naar aanleiding van het overlijden van Johan Thienpondt, voormalig bestuurslid van vzw Limen.

Christelijke spiritualiteit Wat in dit document volgt is een kort overzicht van het leven en de spiritualiteit van Paulus. Verschillende gebeurtenissen en opmerkingen in zijn brieven en uit de “Handelingen”zijn merkwaardig als men deze leest en bekijkt vanuit het standpunt en het gedachtegoed van de bijna-doodervaring. Met andere woorden:het is een lezing van de brieven van Paulus en een weergave van zijn spiritualiteit met het gedachtegoed van de BDE in het achterhoofd. Lees dit artikel dus vanuit die gezichtshoek , en met die ingesteldheid wat voor U niet zo moeilijk zal zijn omdat U lid bent van de vzw Limen.

Bijna-doodervaring: zoektocht naar het licht Dit boek (1) van de Nederlandse schrijver Bob Coppes is een zoektocht naar de diverse elementen van de BDE in de wereldgodsdiensten. Daarvoor bestudeerde hij het hindoeïe, het boeddhisme, het jodendom en de christelijke en islamitische godsdienst. Hij begint met een overzicht of een samenvatting te geven van wat er de voorbije veertig jaar op het gebied van de BDE gepubliceerd is. Daarvoor heeft hij de voornaamste auteurs, zoals Anja Opdebeeck , grondig bestudeerd. Verder geeft hij een schitterend overzicht van genoemde religies en zoekt telkens naar raakvlakken met de BDE.

Boekbespreking: wat gebeurt er als we sterven Het boek “Wat gebeurt er als we sterven” is een wetenschappelijk onderzoek naar bijnadoodervaringen van de engelse auteur Sam Parnia. Het boek werd in 2006 vertaald naar het Nederlands en uitgegeven door Kosmos B.V. te Utrecht (209 blz)

Overlevend bewustzijn Het symposium van 3 november jl. genoot een grote belangstelling. Dit nummer behandelt de diverse thema’s welke aan bod kwamen tijdens het symposium. De inhoud welke docent Raymond Saerens geprojecteerd heeft tijdens zijn uiteenzetting was beschikbaar bij het verlaten van het auditorium. Ik veronderstel dus dat de meeste onder U dit document hebben meegenomen.

Angie_Fenimore Een pakkend verhaal dat tot nadenken stemt! Angie Fenimore groeit op in een probleemgezin. De moeilijkheden begonnen reeds bij de grootouders aan beide zijden: zij waren overdreven streng en er was een enorm gebrek aan koesterende liefde.

Howard Storm De bijnadoodervaring van Howard Storm Howard Storm was universiteitsprofessor in de beeldende kunsten aan een Amerikaanse universiteit in 1985. Hij had een degelijke opvoeding en opleiding genoten waardoor hij het zover had gebracht. Nochtans onderging hij een ernstige jeugdcrisis welke tot een zeer moeilijke verhouding leidde met zijn vader en waarbij hij zijn christelijke opvoeding volledig overboord gooide.

Thomas Mellen De zeer bijzondere BDE van Thomas Mellen Wij publiceren dit verhaal met de toestemming van “Merkawah”, onze zustervereniging in Nederland. Het is een zeer merkwaardig verhaal. Verschillende ernstige onderzoekers, zoals Kenneth Ring , bevestigen dat Thomas Mellen speciaal begaafd is en nemen hem ernstig. Bij gebrek aan plaats komen wij in een volgend nummer terug op de inhoud van deze BDE. U kunt zijn origineel verhaal in de engelse taal terugvinden op internet:”http://www.mellen-thomas.com/stories.htm”

Mystiek - Soefisme De Mystieke beleving volgens het Soefisme. Henri Corbin is afkomstig uit een protestantse familie. Hij is in 1903 in Parijs geboren. Hij studeerde er filosofie .Omwille van zijn speciale belangstelling voor de mystiek in de arabische wereld legde hij zich ook toe op deze taal.